NEDwerk

OP, Studenten Kom op woensdag 3 april van 15.00 tot 20.00 uur naar NEDwerk op het Maarten van Rossem!

Een inspirerend event voor alle docenten Nederlands van Quadraam, studenten Nederlands van de HAN en andere geïnteresseerden.
Tijdens deze conferentie besteden we aandacht aan alle onderdelen die te maken hebben met het vak Nederlands. Van poëzie tot spelling en van lezen tot taalverwerving.
Een middag vol interessante workshops, colloquia én Theo Witte en Bert de Vos als Keynote speakers. Een heerlijk diner en een afsluitende borrel geeft iedereen de mogelijkheid om nieuwe contacten te leggen en oude contacten nieuw leven in te blazen. Na deze middag heb nieuwe energie en ideeën om de volgende dag weer voor de klas te staan.

Voor Quadraam medewerkers en studenten is NEDwerk gratis. Voor externe deelnemers bedraagt de deelname eenmalig €50,00 en kunnen zich aanmelden via de button "Aanmelden voor studenten".


Literatuurlessen in het licht van Bildung
Je krijgt via een concreet voorbeeld handvatten om een literatuurles in het licht van Bildung te ontwerpen. Vervolgens ga je in groepjes van 4 samen aan de slag een omzet van een dergelijke les te maken bij een zelf gekozen boek of film.
Door: Ramon Groenendijk, Zwijsen College Veghel, Docent Nederlands

Effectieve feedback bij lees- en schrijfvaardigheid
Effectief feedback geven is essentieel voor leren. Maar hoe pak je dat aan, zodat leerlingen weten waar ze staan ten opzichte van de leerdoelen en ze zichzelf kunnen verbeteren? En: hoe geef je leerlingen daarbij een actieve rol?
Effectief feedback geven is essentieel voor leren. Op die manier weten leerlingen namelijk waar ze staan ten opzichte van de leerdoelen en hoe zij zichzelf kunnen verbeteren.
Eerst behandelen we de theorie rondom effectieve feedback. Vervolgens oefenen de deelnemers met het geven van effectieve feedback in de les, zowel mondeling als schriftelijk. Hierbij gaan ze aan de slag met eigen en aangereikte voorbeelden.
Door: Gerdineke van Silfhout - SLO

Een sterke taalbasis: de samenwerkende talensecties ontleed
De afgelopen jaren hebben op het Coornhert Gymnasium geprobeerd de gemeenschappelijke deler van alle verschillende talen (Nederlands/Frans/Duits/Engels/Klassieke Talen) te beschrijven. Hierdoor hopen we meer inzicht in elkaars vak te krijgen, proberen we de samenwerking te versterken en de vakinhoud beter op elkaar af te stemmen. Het doel is de leerlingen meer inzicht in de werking van taal te geven. Het gemeenschappelijke deel geven we in een gezamenlijk lesuur: ‘De Taalles’. Dit is inmiddels een meerjarig traject dat verloopt met vallen en opstaan. Graag vertellen wij meer over dit traject op onze school en de handvatten die Curriculum.nu kan bieden om in deze, maar ook andere situaties, laagdrempeliger samen te werken met andere secties. We graag onze bevindingen delen en er samen mee aan de slag. De uiteindelijke Taallessen worden voor iedereen vrij toegankelijk.
Door: Nienke Nagelmaeker, Coornhert Gymnasium, docent Nederlands/Sectieleider, lid ontwikkelteam curriculum.nu Met medewerking van Christa Bouwmans (docent Nederlands), Lineke Brink (docent Klassieke talen) en Myrte Maathuis (docent Engels)

Aantrekkelijk fictieonderwijs voor vmbo
Laat zien en horen welke methodes hij in lezingen en workshops hanteert om vmbo-leerlingen te motiveren voor fictie. Zoals de narratieve benadering, het inzetten van film en sociale media en door te koppelen aan belevingswereld en actualiteit.
Door: Khalid Boudou. Auteur jeugdboeken.

Poëzie in de klas
Hoe praten we over poëzie in de klas? Veel lesmethoden zetten nog altijd sterk in op een ‘ontcijferende’ benadering van poëzie, waarbij een gedicht wordt opgevat als een code die je op basis van een grondige analyse kunt kraken. In deze workshop ga je aan de slag met een alternatieve didactiek. Meer specifiek zul je kennismaken met ervaringsgerichte groepsdiscussies over poëzie en verkennen we manieren om domeinoverstijgend met gedichten te werken in de les Nederlands.
Door: Dr. Jeroen Dera, Radboud Universiteit Nijmegen, Vakdidacticus Nederlands / UD Moderne Nederlandse Letterkunde

Effectieve leerstrategieën
Uit recent onderzoek van Tim Surma (2017) blijkt dat effectieve leerstrategieën nauwelijks in de handboeken van lerarenopleidingen aan bod komen (HBO 12,5%, WO ca. 20%). In deze workshop neem ik mee langs de zes effectieve leerstrategieën en hoe je leerlingen kunt stimuleren deze te gebruiken. Ook breng ik voorbeelden mee van hoe dit er in uw lespraktijk uit kan zien. Daarnaast bespreek ik ook de rol die ouders in een effectief leerproces kunnen hebben. Tot slot ontvangt u een literatuurlijst op basis van wetenschappelijke bronnen om u verder in de materie in te lezen. In deze workshop gaat u ook zelf aan de slag om eerste stapjes te zetten naar de implementatie van deze strategieën in uw lespraktijk.
Door: Martin Ringenaldus, RGO Middelharnis, Leraar Duits

Interactieve fictie: games maken en schrijven
Interactieve Fictie games (IF) zijn verhalende games die louter uit tekst bestaan. Het verloop van het verhaal is grotendeels afhankelijk van de keuzes die de speler maakt. De speler kiest uit dialoog opties en tikt zelf bedachte commando’s in om verder te komen.
Het zelf schrijven van IF is een betekenisvolle en creatieve schrijfactiviteit: het levert een spel op dat door anderen daadwerkelijk gespeeld kan worden. In deze workshop laten we zien hoe leerlingen van twee VO scholen (2/3 VWO) in teams zelf IF games hebben geschreven en gemaakt. Hiervoor hebben zij nagedacht over een spannend scenario met plotwendingen, zij hebben zich in moeten leven in het perspectief van de speler en nagedacht over variatie in taalgebruik en stijlmiddelen. Daarbij leerden de leerlingen om samen te werken. Het schrijven van IF in een team vereist een hoge mate van samenwerking. Elke verandering heeft direct consequenties voor het hele verhaal. Onderling moeten de leerlingen de taken verdelen bij het schrijven en programmeren van de games.
In deze presentatie gaan we in op de achtergronden van IF, de ervaringen met de uitvoering van de lessenserie en de opbrengsten voor docenten en leerlingen.
Door: Mienke Droop, Radboud Universiteit, Universitair Docent

Lezen met de leessandwich
Lezen van zakelijke teksten…. als leerlingen dat nu eens met interesse en nieuwsgierigheid deden.
Een gangbare praktijk bij begrijpend leesonderwijs is de tekst met vragen. Docenten leggen leerlingen een tekst voor die ze zonder veel voorbereiding moeten lezen en waarbij ze vragen moeten beantwoorden. Die opdrachten worden in de klas dan vraag voor vraag besproken. Leerlingen worden daar niet blij van en over het algemeen docenten ook niet. En… het draagt niet bij aan een positievere leeshouding en ook niet aan een goed examen.
Wat dan wel? Daarop geeft deze inleiding antwoord. De kern is: geef rijk lezen met lessen waarin leerlingen veel verschillende teksten lezen en met de inhoud ervan aan het werk gaan. Doel is dat zij op zijn minst lezen minder saai gaan vinden, maar de kans is groot dat ze van lieverlee ook een positieve leeshouding opbouwen. Dat kan. Het boekje ‘Lezen met de leessandwich’ helpt bij het organiseren van rijk leesonderwijs. In deze inleiding bespreek ik de achtergronden van succesvol leesonderwijs en de leessandwich. In de workshop erna gaan we ermee aan het werk.
Doel is de leesmotor bij leerlingen laten lopen
Door: Bert de Vos, ambassadeur PLOT26 bij Blink Educatie, trainer bij BdV Onderwijsadvies

Creatief schrijven: een opfrisser voor je schrijfvaardigheidsonderwijs
Goed schrijven is een belangrijke, maar lastige vaardigheid. Docenten Nederlands zien leerlingen worstelen met hun schrijfwerk en ervaren dat de motivatie voor schrijven vaak ver te zoeken is. Daarbij wordt ‘creativiteit’ in de nabije toekomst één van de meest gevraagde vaardigheden. Er is dus alle reden om het creatief schrijven bij het vak Nederlands onder de loep te nemen.
Deze workshop is voor alle docenten die het inspirerend en leerzaam lijkt om leerlingen aan te zetten tot het creëren van een product. Voor iedere docent bij wie de eeuwige zakelijke brieven, betogen en beschouwingen de neus uitkomen. En voor alle docenten Nederlands die het idee hebben dat creatief schrijven, net als zakelijk schrijven, kan bijdragen aan de verbetering van het schrijfvaardigheidsniveau van hun leerlingen, maar die nog niet weten hoe of waarom.
Tijdens deze workshop komen de volgende onderwerpen aan de orde:
- Voordelen van creatief schrijven in de lessen Nederlands.
- Concrete vormen van creatief schrijven die snel en gemakkelijk inzetbaar zijn.
- Feedback geven op creatieve schrijfopdrachten op een haalbare manier.
Door: Clasine van Dorst

Angstzweet
De inhoud van de tekst en het leesplezier centraal stellen, dat is wat gebeurt in lessen waarbij lezen, schrijven en praten over fictie geïntegreerd aan bod komen. In deze workshop ervaar je hoe leerlingen samen praten, lezen en schrijven over hun eigen angstervaringen, nadat ze spannende verhalen gelezen hebben van onder andere Cis Meijer. Leerlingen analyseren met de docent en in groepjes de gelezen verhalen: welke tekstkenmerken gebruikt de auteur om een verhaal spannend te maken? Vervolgens gaan de leerlingen met hun zelf opgestelde criteria aan de slag in hun eigen verhaal, dat opnieuw gelezen, uitgewisseld en bijgesteld wordt. De lessen zijn ontwikkeld aan de hand van de onderwijsleercyclus waarin bewezen effectieve didactieken worden toegepast, zoals modeling, observerend leren, begeleid lezen/schrijven en revisie op basis van peer- en docentfeedback. In de workshop ervaar je zelf de stappen die leerlingen doorlopen en reflecteer je op de werking ervan.

Door: Gerdineke van Silfhout, SLO, expertisecentrum leerplanontwikkeling

Een vernieuwende module schrijfstijl voor klas 3 en 4 havo / vwo
Schrijfstijllessen in de midden en bovenbouw zijn nu doorgaans lessen die gaan over het herkennen en herstellen van stijlfouten.
In deze workshop kijken we naar een vernieuwende module schrijfstijl die uitgaat van enkele vernieuwende uitgangspunten.
Vakinhoudelijk: de nadruk ligt op schrijfstijl als keuze. Leerlingen leren verschillende schrijfstrategieën waarmee ze hun stijl kunnen verbeteren. Het gaat daarbij om kennis en taalbewustzijn. Ze leren formuleerkeuzes maken en ze leren op die keuzes te reflecteren.
Vakdidactisch: leerlingen gaan bij schrijfstijl analyseren bij authentieke teksten van medeleerlingen en van professionele auteurs. Inzet op creatieve imitatie.
Pedagogisch: de docent laat zich kennen als liefhebber van taal en stijl. De docent maakt leerlingen steeds bewust van het effect van hun formuleerkeuzes op hem (hij representeert ‘de lezer’).
Deelnemers krijgen de complete module schrijfstijl op papier en digitaal (samen met een handleiding)
Door: Jeroen Steenbakkers, docent Nederlands op het Ludger College, promovendus Dudoc-Alfa aan de RUG

Weet wat je leest!
Waar gaat deze tekst over? Een vraag die ik docenten hoor stellen aan leerlingen. En wees eerlijk: deze vraag is lastig te beantwoorden. Hoe kun je leerlingen meer focussen op wat belangrijk is in een (vak)tekst? Ik bespreek eenvoudige werkvormen om leerlingen de boodschap uit een tekst te leren halen.
Door: Saskia Versloot

“‘Een meisje die’ is helemaal zo fout niet”.
Over inzicht in taal aan de hand van concreet materiaal.

In deze workshop wordt het materiaal gedeeld dat is ontwikkeld binnen het Docentontwikkelteam (DOT) Taalkunde 17/18 (aan de Radbouduniversiteit Nijmegen). Het betreft materiaal om leerlingen inzicht te geven in taal, aan de hand van het idee dat taalbronnen in drie groepen te verdelen zijn: de taalnorm, het taalgevoel en de taalwerkelijkheid (Coppen, 2011).
Het doel van de workshop is om deelnemers te laten zien hoe de taalwerkelijkheid en het taalgevoel bronnen kunnen zijn om leerlingen inzicht te geven in taal. Het achterliggende idee is dat inzicht in taal leerlingen helpt om beter te worden in taal.
Door: Suzanne de Kleyn, Montessoricollege Arnhem, Docent Nederlands
Judit Steenge, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, lerarenopleider leraar Nederlands

Voor Quadraam medewerkers en studenten is NEDwerk gratis. Voor externe deelnemers bedraagt de deelname eenmalig €50,00 en kunnen zich aanmelden via de button "Aanmelden voor studenten".

Leerdoelen

  • Je hebt ideeën opgedaan om je vak Nederlands nog frisser vorm te geven
  • Je hebt samengewerkt om het vak Nederlands te verbeteren

Deel deze cursus

Klik hier om het programma

Data bijeenkomst(en)

Nog 18 plekken beschikbaar Direct aanmelden Aanmelden voor studenten

Startdatum

wo 03 april 2019

15:00-20:00

Maarten van Rossem
Groningensingel 1235
6835 HZ Arnhem

Theo Witte, Bert Vos

Theo Witte is o.a. hoofdredacteur van www.lezenvoordelijst.nl. In 2008 promoveerde hij op het proefschrift  “Het oog van de meester” waarin hij de literaire ontwikkeling van havo-en vwo-leerlingen in kaart heeft gebracht. Hij heeft een prikkelende visie op de toekomst van het literatuur onderwijs.

Bert de Vos is neerlandicus, schrijver van het boek “Lezen met de leessandwich” en ambassadeur van de digitale lesmethode Nederlands PLOT26.

Ook interessant

Gedonder op het LCD College Tijdens deze tweedaagse simulatie werk je als lid van een projectgroep in opdracht van je directeur aan de redding van je school. Ondertussen moet je de school ook nog runnen!
Masterclass het puberbrein De hersengebieden, ook die van het puberbrein, ontwikkelen zich niet gelijkmatig, maar van achteren naar voren. Meer weten hierover?

Quriuz maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK